logo

Một số khu vực trên cơ thể nhiều lông và bạn chỉ muốn loại bỏ chúng khỏi da của bạn. Đây là giải pháp tốt nhất ! Lưng, Bụng và Ngực.  Giá này ap dung cho từng bộ phận